IGD 24 JAM

(0295) 698 0888

CUSTOMER CARE

(0295) 698 0777

H.M. Atna Tukiman, S.E.

Pemilik

Muhammad Supana, S.E.

Komisaris Utama

Barna Wira Admaja, S.E.

Komisaris

Supriyadi Eko, S.E.

Komisaris

Bayu Veriwijaya Nyuhastanto, S.E.

Direktur Utama

Edi Wiyana, S.E.

Direktur Operasional

Vivit Dinarini A, S.Farm, Apt.

Direktur Keuangan

Novita Paradhita W, S.Si, M.A

Direktur SDM

dr. M. Syahirul Alim, Sp. PD

Direktur

dr. Dian Damayanti

Wakil Direktur

dr. Niken Andriani

Wakil Direktur